REGULAMIN

REGULAMIN STRONY WWW.PREZENTBEZPUDLA.PL

&1. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www. prezentbezpudla.pl

&2. Słownik

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu, lub na rzecz której mogą być w ramach sklepu świadczone usługi drogą elektroniczną.
 • Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Yellow Fruit wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6172099424, REGON 300800116.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.prezentbezpudla.pl.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

&3. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na kontakt@prezentbezpudla.pl.

&4. Warunki techniczne

Aby złożyć zamówienie w Sklepie, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe, takie jak komputer, laptop czy inne urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,
 2. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

&5. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Złożenie zamówienia możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu lub bez rejestracji poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, które umożliwią realizację Zamówienia. Informacje podane w Formularzu rejestracji oraz w formularzu zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych  (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, które zostają naliczone po wyborze przez Klienta jednej z opcji dostawy.
 5. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu na stronie Sklepu na przykład błędne wyświetlenie ceny, dostępności itp., Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 6. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 7. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.

&6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej

&7. Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta możliwe jest po spełnieniu wymienionych czynności:
  1. poprawnym wypełnienie formularza „zamówienie” na stronie internetowej Sklepu,
  2. zapoznaniu się z regulaminem Sklepu,
  3. akceptacji regulaminu Sklepu.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptację niniejszego regulamin.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),;
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

&8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Szczegółowy cennik wysyłek podany jest w Formularzu zamówienia.
 2. Dostawa Produktów fizycznych realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej InPost – usługa do paczkomatu lub przesyłka kurierska.
 3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej przelewy24 oraz systemu PayPal. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach platformy płatniczej Przelewy24.
 4. Wysyłka Produktów fizycznych jest dokonywana wg cennika podanego w stronie Produktu, czas dostawy do 3 dni roboczych. W okresach wzmożonej aktywności zakupowej Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawach leżące po stronie operatorów.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, wynikające z przyczyn od niego niezależnych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 6. Dokonywanie Zamówień w sklepie jest możliwe przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego chyba, że Sprzedawca poinformuje na stronie, iż sklep jest nieczynny danego dnia lub w danym okresie.
 7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży – fakturą w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od dokonania Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu.

&9. Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. płatność elektroniczna za pośrednictwem platformy Przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, nieopłacone Zamówienie zostaje automatycznie anulowane)
  2. płatność PayPal ( -obsługiwany przez firmę PayPal (europe) s.à r.l. & cie, s.c.a. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 5. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

&10. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 9. Konsument powinien zwrócić zakupione Produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 10. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Produktów.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 14. W momencie odbioru wiadomości e-mail zawierającej e-booka Sprzedawca wykonuje w pełni usługę na rzecz Klienta.

&11. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Anna Ulatowska, os. Konstytucji 3 Maja 12/3 63-200 Jarocin lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@prezentbezpudla.pl.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na kontakt@prezentbezpudla.pl.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

&12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

&13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane Zamówienia i umowy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.